Algemene voorwaarden

Welke algemene voorwaarden zijn op onze dienstverlening en producten van toepassing?

Algemene voorwaarden

Download in pdf via deze link: Algemene voorwaarden Vreeken Voetverzorging V.O.F.

1.         Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in het kader van koop op afstand
BSN: Burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer
Cliënt : de natuurlijke persoon met wie en/of ten behoeve van wie Vreeken een overeenkomst heeft gesloten of met wie Vreeken daarover in onderhandeling is
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels‑, bedrijfs‑, ambachts‑ of beroepsactiviteit
Dienst : diensten ten aanzien van een Product, pedicurebehandelingen, echografie of podotherapeutische voetbehandelingen en consulten
Overeenkomst :   een overeenkomst tussen Vreeken en cliënt
Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de          consument wordt gesloten middels de webshop op de website www.vreeken‑voetverzorging.nl, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van een techniek c.q. technieken voor communicatie op afstand  
Product:   een product betreffende podotherapeutische en/of podologische zolen (steunzolen), ortheses, nagelbeugels, spalken, braces of schoenmode.
Vreeken :    Vreeken Voetverzorging V.O.F., gevestigd te Alblasserdam, kantoorhoudende aan de Plantageweg 45, 2951 GN Alblasserdam, ingeschreven in de KvK onder nummer 23077444
Wabvpz :    Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
Webshop:    de webshop zoals deze is te vinden op www.vreeken‑voetverzorging.nl 

1.         Toepassing algemene voorwaarden

 1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst gesloten tussen Vreeken en de cliënt, vervolgafspraken daaronder begrepen. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Vreeken. Ook worden de algemene voorwaarden op verzoek van de cliënt kosteloos toegezonden. Cliënt heeft op die manier altijd de mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst. Indien een Overeenkomst in de praktijk van Vreeken is gesloten, worden de algemene voorwaarden fysiek overhandigd, tenzij de Cliënt heeft ingestemd met elektronische terhandstelling.
1.2       In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden.
1.3       Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen die strekken tot vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht genomen. 

2.         Totstandkoming van een Overeenkomst

 2.1       De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2       Indien de cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Vreeken onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Vreeken is bevestigd, kan de cliënt de Overeenkomst ontbinden.
2.3       Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Vreeken passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web‑omgeving. Indien de cliënt elektronisch kan betalen, zal Vreeken daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
2.4       Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het Product.

 3.         Levering en levertijd

 3.1       De Producten worden aan de cliënt geleverd in de praktijk van Vreeken te Alblasserdam, tenzij anders is overeengekomen. Bij een Overeenkomst op afstand middels de Webshop worden de Producten thuisbezorgd, tenzij anders is overeengekomen.
3.2       Indien de Producten op een andere locatie dan in de praktijk van Vreeken bezorgd moeten worden, worden door Vreeken verzendkosten in rekening gebracht. De Producten worden, binnen de beperkingen van de consumentenwetgeving, vervoerd voor rekening en risico van cliënt. De Producten gelden in dat geval als afgeleverd op het moment dat deze door Vreeken voor vervoer worden aangeboden.
3.3       Vreeken behoudt zich het eigendomsrecht van de te leveren en/of geleverde Producten voor tot het moment waarop de cliënt en, zo nodig, de zorgverzekeraar van cliënt aan al hun verplichtingen hebben voldaan.
3.4       Indien en voor zover de Producten uit maatwerk zijdens Vreeken bestaan, conformeert Vreeken zich niet aan een specifieke van tevoren bepaalde levertijd. Vreeken verplicht zich het Product binnen een redelijke termijn te leveren. Een door Vreeken gegeven indicatie van de levertijd betreft geen fatale termijn.

 4.         Overeenkomst op afstand

 4.1       Een consument kan een Overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
4.2       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De consument mag het Product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.
4.3       Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient hij het Product met alle geleverde toebehoren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen na het verstrijken van de bedenktermijn terug te zenden aan Vreeken.
4.4       De cliënt draagt de kosten verbonden aan het terugzenden van het Product. Het terugzenden van het Product is voor rekening en risico van de cliënt. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4.5       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Vreeken bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument draagt het risico en de bewijslast van een tijdig en juist beroep op het herroepingsrecht.
4.6       Er bestaat geen herroepingsrecht voor de Producten:
a.     die door Vreeken tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b.     die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.     die snel kunnen bederven of verouderen;
e.     die gevoelig zijn voor beïnvloeding in het kader van hygiëne, waarvan de verzegeling is verbroken. 
4.7       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Vreeken dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Vreeken of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
4.8       Bij levering van een Dienst heeft de consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
4.9       Er bestaat geen herroepingsrecht voor de Diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 5.         Facturering en wijze van betaling
5.1       Facturering gebeurt bij gebruikmaking van Diensten en/of afname van Producten in de praktijk van Vreeken rechtstreeks aan cliënt na de behandeling of bij het ophalen van de Producten. De factuur dient contant of per pin te worden voldaan en de betaling geschiedt in de praktijk van Vreeken. Het is niet mogelijk om de factuur per creditcard te voldoen.
5.2       Wanneer een contante betaling en een pinbetaling niet tot de mogelijkheden van cliënt behoren, kan, ter beoordeling door Vreeken, de factuur op rekening worden voldaan.
5.3       Behandelingen, Diensten of Producten die vanuit een verzekering worden vergoed, zullen door Vreeken rechtstreeks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar of zorggroep/-instelling van cliënt. Ter uitvoering van haar wettelijke verplichting op grond van de Wabvpz wordt hierbij op de factuur het BSN van cliënt vermeld. Op die manier kan zeker gesteld worden dat de factuur voor de juiste cliënt is.
5.4       Indien cliënt een wettelijke eigen bijdrage moet betalen, voldoet cliënt deze bijdrage uiterlijk bij levering van het Product aan Vreeken.
5.5       Ten aanzien van de Overeenkomst op afstand dienen de door de cliënt verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een Dienst, vangt deze termijn aan nadat de cliënt de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
5.6       De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
5.7       Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van zijn/haar zorgverzekeraar. Vreeken kan op geen enkele wijze garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden.

 6.         Conformiteit en Garantie
6.1       Vreeken staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Uitsluitend indien expliciet overeengekomen staat Vreeken er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
6.2       Een door Vreeken verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Vreeken kan doen gelden.
6.3       Vreeken past steunzolen in de eerste 8 weken na levering kosteloos aan naar de wensen van de cliënt, tenzij sprake is van een omstandigheid als bedoeld onder 7.5. Indien 8 weken na de levering zijn verstreken als de cliënt om wijziging van de steunzolen verzoekt of Vreeken anderszins om advies of toelichting vraagt, heeft Vreeken het recht om het consulttarief in rekening te brengen.
6.4       Producten, in het bijzonder schoenen, die in de praktijk van Vreeken zijn gekocht, niet zijnde maatwerk, mogen 8 dagen na aankoop worden teruggebracht onder teruggave van de aankoopsom, mits de Producten niet door de cliënt zijn gedragen/gebruikt.
6.5       Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Producten dienen binnen 4 weken na levering aan Vreeken schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
6.6       De garantie geldt niet indien:
a.       De cliënt de geleverde Producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b.       De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of gebruikt zijn in strijd met de aanwijzingen van Vreeken en/of de aanwijzingen op de verpakking;
c.       De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 7.         Afspraken

 7.1       Een behandelingsafspraak kan zowel mondeling, telefonisch als schriftelijk (mail of andere wijze) worden gemaakt.
7.2       Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Vreeken behoudt zich het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden dan wel binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden, in rekening te brengen.
7.3       Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening tijdens of na het onderzoek waarbij cliënt akkoord gaat met het vervaardigen van of de aanschaf van Producten, is geldend. Na akkoord van cliënt en afronding van het onderzoek, wordt direct gestart met de vervaardiging van deze Producten. Bij annulering zullen alle door Vreeken gemaakte kosten bij cliënt in rekening worden gebracht, vermeerderd met administratiekosten.

 8.         Deskundigheid

 8.1       De bij Vreeken werkzame therapeuten verplichten zich tot handelen naar zijn of haar beste kunnen.
8.2       Om de kwaliteit en de service te waarborgen, zijn de aan Vreeken verbonden podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP); zij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De aan Vreeken verbonden podologen zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie Stichting LOOP; zij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van KABIZ. De aan Vreeken verbonden medische pedicures zijn lid van ProVoet; zij zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicuren (KRP). Voorts is Vreeken voor de aan Vreeken verbonden podotherapeuten en medisch pedicures aangesloten bij de Zorggroep voor diabetische zorg (ZGWA).

9.         Aansprakelijkheid

9.1       Ieder in deze Algemene Voorwaarden opgenomen recht of iedere aanspraak komt te vervallen indien een gebrek aan het Product is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het Product. Voorts vervalt ieder recht of aanspraak indien het recht of de aanspraak het gevolg is van omstandigheden waar Vreeken geen invloed op heeft kunnen uitoefenen. Eveneens vervalt ieder recht of aanspraak indien de gebruikstermijn verstreken is.
9.2            Het gebruik van een Product geschiedt voor eigen rekening en risico.
9.3     Op het gebruik van Producten kan geen garantie op effect gegeven worden. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft cliënt in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
9.4       De cliënt is aansprakelijk voor de schade die Vreeken lijdt indien deze schade het gevolg is van de door de cliënt aan Vreeken beschikbaar gestelde informatie die onjuist blijkt te zijn.
9.5       Vreeken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen aan door Vreeken geleverde Producten, in welke vorm dan ook, die door de cliënt zelf of door derden zijn verricht of aangebracht.
9.6       Vreeken is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak hebben in gedragingen en/of handelingen van de cliënt, waaronder - maar niet beperkt tot - fouten of tekortkomingen in de door cliënt verstrekte informatie.
9.7       Vreeken is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen of voor enige andere door cliënt geleden schade.
9.8       Vreeken is niet aansprakelijk voor indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
9.9       De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst met een maximum van € 500,-.

 10.       Privacy

10.1     Vreeken gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om conform de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over de manier waarop wij uw privacy waarborgen kunt u vinden in onze privacyverklaring, die te vinden is www.vreeken-voetverzorging.nl
10.2     Vreeken kan de informatie over de cliënt die benodigd is voor het uitoefenen van haar werkzaamheden opnemen in een klantenbestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Vreeken kunnen nakomen van de Overeenkomst die zij met de cliënt is aangegaan en voor het verlenen van service bij reparatie/vervanging.

 11.       Klachten

11.1     Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vreeken, nadat de cliënt gebreken heeft geconstateerd, althans de reden voor de klacht aan de cliënt bekend is geworden.
11.2     Bij Vreeken ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Vreeken binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.3     Klachten kunnen door de cliënt worden ingediend via mail: info@vreeken-voetverzorging.nl of per post: Vreeken Voetverzorging V.O.F., t.n.v. Huib Vreeken, Plantageweg 45, 2951 GN te Alblasserdam.

 12.       Slotbepalingen

 12.1     Op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2     Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten, verstrekte offertes en algemene voorwaarden dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Rechtbank Rotterdam.

Contactgegevens

Vreeken Voetzorg B.V.
Plantageweg 45
2951GN Alblasserdam
Kvk: 81365489
Ma t/m vr 8.30−17.00 • Za 10.00−17.00


Route

Uw vraag

Meld u zich aan voor onze nieuwsbrief
en blijf up-to-date.

Aanmelden     

© Vreeken Voetzorg B.V.

Ontwerp & realisatie MM

Whatsapp ons